Službeni dokumenti

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Izvještaji

Knjižnica ZR 2016

Financijski izvještaj 2015

Financijski izvještaj 2014

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2017.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

Knjiž bilješke bilanca 2016

Knjiž bilješke prihod rashod 2016

Knjiž bilješke bilanca 2015

Knjiž bilješke prihod rashod 2015

Knjiž bilješke bilanca 2014

Knjiž bilješke prihod rashod 2014

 

NABAVA

Plan nabave 2018.

Plan nabave knjižnica 2017

Plan nabave knjižnica 2016

Plan nabave knjižnica 2015

 

PRAVILNICI, STATUTI

Pravilnik o radu

Pravilnik o arhivskoj građi

Procedura zaprimanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Statut knjižnice

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

 

OSTALO

Izjava o postojanju sukoba interesa

Izjava čl. 13 ZJN čelnik sukob

Upravno vijeće_zapisnik_105

Godišnje izvješće (.pdf)

Godišnje izvješće (.csv)

 

 

Zaštita osobnih podataka

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:
„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.
Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.
Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.
Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11., 106/12-pročišćeni tekst).
Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija, osim zbirki osobnih podataka koje vodi na temelju propisa iz područja radnog prava, vodi zbirke osobnih podataka svojih korisnika.

Službeni kontakt podaci vezani za zaštitu osobnih podataka su:
Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija
Adresa: Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
E-mail: upiti@gk-opatija.hr
Telefon broj: 051 718 690

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno 18. stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija.

Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje:

Ana Miočić, dipl. oec
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Knjižnice, i to putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na adresu Nikole Tesle 2, Opatija 51410 ili putem elektroničke pošte – ana.miocic@gk-opatija.hr te usmeno na broj telefona 051 718 690.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 

Natječaji

 Aktualne natječaje možete vidjeti ovdje