Zaštita osobnih podataka i pravila privatnosti

Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN OPATIJA (KNJIŽNICA OPATIJA ili Voditelj Obrade), Ulica Nikole Tesle 2, Opatija pruža informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka koji se prikupljaju  korištenjem web stranice http://www.gk-opatija.hr/hr/ te na druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi KNJIŽNICA OPATIJA.

Voditelj Obrade osobnih podataka

Gradska knjižnica i čitaonica ''Viktor Car Emin'' Opatija
Ulica Nikole Tesle 2, Opatija
OIB: 80659915613
Tel: 051 718 690
e-mailknjiznica@gk-opatija.hr

KNJIŽNICA OPATIJA je javna ustanova čiji je osnivač Grad Opatija, koja temeljem Zakona o knjižnicama obavlja knjižničnu djelatnost kao narodna knjižnica, javna služba ustrojena radi zadovoljenja obrazovnih, kulturnih, informacijskih potreba građana sa zadaćom promicanja čitanja i drugih kulturnih aktivnosti,  u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice.

KNJIŽNICA OPATIJA aktivno radi na zaštiti osobnih podataka koje obrađuje vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade. Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka  i upoznati Vas sa pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

KNJIŽNICA OPATIJA poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na potpun, razumljiv i jednostavan način informirala ispitanike o obradi osobnih podataka prilikom prikupljanja podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Tel: (051) 323 605
e-mailzastita-podataka@gk-opatija.hr

 

1. Kolačići

Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Izjavu o kolačićima.

 

2. Podaci o članstvu

KNJIŽNICA OPATIJA prikuplja od svojih članova sljedeće osobne podatke:

  • ime i prezime, adresa, OIB, datum upisa i podaci o posuđenoj građi (obvezni podaci)
  • radni status, stupanj stručne spreme, telefonski broj i e-mail adresa (dobrovoljni podaci)

Svrha prikupljanja obveznih podataka je osiguranje povrata posuđene građe od strane ispitanika. KNJIŽNICA OPATIJA je javna ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost kao javnu službu te je sukladno važećim propisima obvezna voditi dokumentaciju o korisnicima u vezi s posudbom građe zbog čega prikuplja Vaše osnovne podatke radi Vaše identifikacije, evidentiranja korisnika i posuđene građe. Pravna osnova obrade jest legitimni interes Voditelja Obrade da zaštiti vlastitu knjižničnu građu.

Podaci o posuđenoj građi mogu sadržavati naznake o političkim mišljenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji korisnika ako se takve informacije mogu prikupiti analizom posuđenih naslova. Ovi osobni podaci se pohranjuju u minimalno nužnom opsegu za potrebe funkcioniranja knjižnice kao značajnog javnog interesa, uz prikladne mjere zaštite. Svaka daljnja obrada podataka o posuđenoj građi nakon povrata, odnosno nakon što pohrana tih podataka nije nužna za navedene svrhe temelji se isključivo na privoli korisnika.

Svrha prikupljanja dobrovoljnih podataka o radnom statusu i stupnju stručne spreme je izrada statistike vezane za  članstvo u knjižnici, navedeni podaci se prikupljaju putem anonimne ankete te se ne mogu vezati uz pojedine članove knjižnice. Svrha prikupljanja telefonskog broja i e-mail adrese je obavještavanje člana KNJIŽNICE OPATIJA o prispijeću tražene knjige ili druge građe i o aktivnostima KNJIŽNICE OPATIJA. Pravna osnova obrade jest privola ispitanika za obradu osobnih podataka.

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti u svrhu izrade statistike i obavještavanja o prispijeću tražene knjige ili druge građe i o aktivnostima KNJIŽNICE OPATIJA, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Po povlačenju privole Vaši se podaci brišu, ali KNJIŽNICA OPATIJA više neće biti u mogućnosti ispuniti svrhu radi koje su se osobni podaci obrađivali.

Vaše osobne identifikacijske podatke, dobrovoljne podatke o članstvu te podatke koje sakupljamo u statističke svrhe u javnom interesu čuvamo 6 mjeseci nakon isteka članstva, koje traje najduže godinu dana ili do Vašeg zahtjeva za brisanjem Vaših podataka ili do povlačenja privole. Ako posuđena građa nije vraćena, ili je vraćena, a zakasnina nije podmirena, Vaše  osobne identifikacijske podatke čuvamo do povrata građe odnosno plaćanja zakasnine, ali najduže do proteka roka od 5 godine od isteka roka za povrat.

 

3. Podaci koje KNJIŽNICA OPATIJA prikuplja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Za tražitelje pristupa informacijama KNJIŽNICA OPATIJA prikuplja ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, ukoliko je zahtjev poslan elektroničkom poštom te uvid u osobnu ispravu ako ispitanik ostvaruje pravo neposrednog uvida u rad KNJIŽNICE OPATIJA.

Svrha obrade osobnih podataka je identifikacija osobe koja ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama, radi rješavanja o zahtjevu za pristupom informacijama, donošenja i dostave rješenja ili drugih pismena i obavijesti vezanih za zahtjev te identifikacije osoba koje ostvaruju pravo neposrednog uvida u rad KNJIŽNICE OPATIJA.

Bez osobnih podataka, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, KNJIŽNICA OPATIJA nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za pristupom informacija odnosno omogućiti neposredan uvid u njezin rad.

Sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija osobni podaci se čuvaju trajno.

 

4. Podaci prikupljeni sukladno drugim zakonskim obvezama

Podaci gospodarskih subjekata vezani uz obvezu objavljivanja KNJIŽNICE OPATIJA kao javnog naručitelja: osobni podaci osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta koji dostavlja ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem KNJIŽNICI OPATIJA kao javnom naručitelju.

Svrha obrade je provedba pravilnog postupka javne nabave, a pravna osnova obrade osobnih podataka je zakonska obveza sadržana u Zakonu o javnoj nabavi.

Prema Zakonu o proračunu sva plaćanja KNJIŽNICE OPATIJA provode se putem Riznice Grada Opatije te svi podaci potrebni za izvršenje plaćanja ustupaju putem rizničnog sustava Grada Opatije.

Radi mogućnosti dokazivanja suglasnosti sa zakonskim obvezama, ovi podaci se pohranjuju trajno.

 

5. Podaci koje KNJIŽNICA OPATIJA obrađuje tijekom sudjelovanja na radionicama i drugim događanjima

KNJIŽNICA OPATIJA prilikom organiziranja radionica i drugih javnih događanja može fotografirati njihov tijek, a samim time i sudionike. Osobni podaci koje KNJIŽNICA OPATIJA obrađuje su fizički likovi sudionika sadržani u fotografijama s radionice ili drugih događanja. Fotografije mogu biti objavljene na svim komunikacijskim kanalima na kojima je prisutna KNJIŽNICA OPATIJA (web stranica, Facebook profil, newsletter).

Svrha obrade je dokumentiranje i promoviranje aktivnosti KNJIŽNICE OPATIJA koje se provode na neprofitnoj osnovi. Pravna osnova ove obrade jest legitimni interes KNJIŽNICE OPATIJA da promoviranjem navedenih događanja  ispunjava svoju funkciju javne službe zadužene za promicanje kulture i obrazovanja građana.

KNJIŽNICA OPATIJA će nastojati, u mjeri u kojoj je to primjereno i u skladu s ispunjenjem funkcije zbog koje se podaci prikupljaju, anonimizirati izgled pojedinaca.

Fotografije osoba koje su izraženo postavljene u prvi plan s namjerom da se istakne identitet osobe prikupljaju se temeljem privole ispitanika ili radi izvršenja ugovorne obveze.

Osobni podaci sudionika na radionicama ili drugim događanjima se pohranjuju na razdoblje od 3 godine od objave fotografije.

 

6. Natječaji za zaposlenje

KNJIŽNICA OPATIJA obrađuje sljedeće osobne podatke tražitelja zaposlenja u sklopu javnih natječaja:

a)            kontaktni podaci: ime, prezime, e-mail, broj telefona, broj mobitela, adresa, adresa za dostavu, drugi kontaktni podaci (npr. skype)

b)           osobni podaci ispitanika sadržani u životopisu kojim se prijavljuje kao tražitelj zaposlenja: podaci o obrazovanju, o radnom iskustvu, o karakternim osobinama i vlastitim kvalitetama, kao i svaki drugi osobni podatak kojeg ispitanik odluči uvrstiti u vlastiti životopis

 

Pojedini natječaji mogu predviđati i dodatne podatke, kao što su: dokaz o hrvatskom državljanstvu, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svrha obrade je odlučivanje o podobnosti kandidata za popunjavanje postojećeg ili budućeg otvorenog radnog mjesta u KNJIŽNICI OPATIJA  te kontaktiranje ispitanika radi poziva na razgovor ili dobivanje drugih obavijesti u svrhu popunjavanja radnog mjesta.

Osobne podatke tražitelja zaposlenja pohranjuju se na razdoblje od 5 godina od isteka godine u kojoj je istekao natječaj za zaposlenje ili dulje ukoliko je dulji zakonski zastarni rok.

 

7. Newsletter i slični promotivni materijal

KNJIŽNICA OPATIJA obrađuje e-mail adresu ljudi koji su se prijavili za primanje newslettera i sličnog promotivnog materijala na temelju privole ispitanika. Privola se izražava označavanjem polja „Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podataka za svrhu primanja newslettera Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija“ ispod prijave za primanje newslettera na web stranici ili na upisnici/prijavnici . Obrada osobnih podataka se odvija do opoziva privole ili do prestanka upućivanja newslettera od strane KNJIŽNICE OPATIJA. Privolu se može povući pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru, pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu KNJIŽNICE OPATIJA.

 

8. Videonadzor

Grad Opatija samostalno provodi sustavni videonadzor zgrade unutar koje se nalaze i prostori KNJIŽNICE OPATIJA. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine unutar zgrade. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe.

Snimke se čuvaju na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe, za razdoblje koje nije duže od 6 mjeseci,  osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes zaštite osoba i imovine unutar zgrade, čiji je korisnik i KNJIŽNICA OPATIJA.

 

9. Način obrade

Način obrade obveznih i dobrovoljnih osobnih podataka je u elektroničkom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite  osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus. Osobni podaci se neće ustupati trećim primateljima, osim ako je takvo ustupanje utemeljeno na propisu. Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

 

10. Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima - Vaše je pravo od KNJIŽNICE OPATIJA dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu. 
  • Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje - imate pravo od KNJIŽNICE OPATIJA ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - imate pravo od  KNJIŽNICE OPATIJA ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu - imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka - imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

 

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu KNJIŽNICE OPATIJA navedenu u rubrici Voditelj Obrade osobnih podataka.

 

>> PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA  ( pročitajte više )